Vad är BRIX?

BRIX-gruppen (Belt & Road Institute in Sweden) är en ideell förening i Sverige. Den grundades av personer som deltog på ett seminarium i Stockholm den 30 maj 2018 med Belt & Road Initiative (Bälte & Väg-initiativet – BRI) och dess ekonomiska och strategiska innebörd för Europa och Sverige som tema.

Bland medlemmarna finns företagare, ekonomer och strategiexperter, som besitter en bred expertis i svenska, kinesiska och globala näringslivsfrågor. De förenas av övertygelsen om att BRI inte bara borgar för goda ekonomiska förbindelser mellan Kina och Sverige, utan också främjar ekonomisk utveckling och fred i världen i stort.

BRIX målsättning är:

1- Att verka för en öppen dialog och ökad medvetenhet om vad BRI är, och om fördelarna som detta initiativ för med sig för Sverige, Kina och världssamfundet.

BRIX vill erbjuda saklig och välgrundad information, fri från de förutfattade meningar och geopolitiska agendor som tyvärr vidlåder en stor del av rapporteringen i västmedier om BRI och Kinas ”agenda” bakom det. BRIX vill med sin upplysningsinsats ge såväl den breda allmänheten som ledande personer inom den politiska och akademiska världen, massmedier och näringsliv en riktig förståelse av BRI. För det ändamålet arrangerar BRIX seminarier, håller föredrag och sprider information via massmedier och på sociala medier.

Man välkomnar samarbete med svenska och kinesiska såväl institutioner som individer och grupper med intresse för BRI i inrikespolitiskt och globalt hänseende.

2- Att knyta bilaterala näringslivskontakter mellan svenska företag, framför allt innovativa små och medelstora företag (SME), och intresserade partners på den kinesiska marknaden, och vice versa. Sverige har en stark innovationskultur och är känt i hela världen för sina högklassiga industriprodukter.

BRIX vill hjälpa till att överbrygga skillnader i affärskultur och andra praktiska olikheter mellan svenska och kinesiska företag och marknader. Kurser i ”bästa affärsmetod” och delegationsresor till båda länderna kan vara ett led i det.

Leave a Comment